معاونت آموزشی > فرم های آموزشی

 فرم های آموزشی
فایل مقطع تحصیلی
عنوان

ردیف

دانلود کارشناسی ارشد
فرم تعیین استاد راهنما
1
دانلود کارشناسی ارشد
فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه
2
دانلود کارشناسی ارشد
فرم ارزشیابی پایان نامه
3
دانلود کارشناسی ارشد
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
4
دانلود کارشناسی ارشد
فرم دعوتنامه داوری پایان نامه
5
دانلود کارشناسی ارشد
فرم درخواست تمدید سنوات
6
دانلود کارشناسی ارشد
فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پایان نامه
7
دانلود کارشناسی ارشد
فرم تغییر از آموزش-پژوهش محور به آموزش محور
8
دانلود کارشناسی و کاردانی
فرم اخذ درس به صورت معرفی به استاد
9
دانلود کارشناسی و کاردانی فرم درخواست حذف اضطراری تک درس
10
دانلود کارشناسی و کاردانی فرم درخواست همنیازی 11
دانلود کارشناسی و کاردانی فرم تصویب پروژه
12