سرفصل و برنامه درسی مصوب وزارت علوم به تفکیک دوره تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود سرفصل و برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی ناپیوسته سخت‌افزار
1
دانلود سرفصل و برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی ناپیوسته آی.سی.تی
2