برنامه پیشنهادی چهار ترمی به تفکیک دوره تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود دوره کارشناسی ناپیوسته سخت‌افزار
1
دانلود دوره کارشناسی ناپیوسته آی.سی.تی
2