برنامه
ترمی مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته
فایل شرح

ردیف

دانلود برنامه ترم اول مقطع کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی و صنعتی - ورودی 92
1
دانلود برنامه ترم سوم مقطع کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی - ورودی 91
2