مدیر گروه و اساتید گروه مدیریت

 سیدحسین سیداصفهانی
مدیر گروه مدیریت
مدرک تحصیلی: دکتری
E-mail: hoseinse [at] gmail.com
CV : -
 

اساتید گروه مدیریت (به ترتیب حروف الفبا)
رزومه
مرتبه علمی
محل تحصیل
آخرین مدرک تحصیلی
 نام استاد
 ردیف
PDF
 استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 دکتری مدیریت بازرگانی
 عباس بیرامی
1
   مربی  دانشگاه علم و صنعت
 کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
 مهدی پروین
2
   استادیار دانشگاه تیلبرگ
 دکتری اقتصاد
 ابوالقاسم جمشیدی
3
   مربی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
 میثم رحیمی
4
   استادیار  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری مهندسی صنایع
 مجتبی سجادی
5
  استادیار
 
 دکتری مهندسی صنایع
علی سلماس نیا
6
  دانشیار
 دانشگاه برادفورد
دکتری مهندسی صنایع
 میرمهدی سید اصفهانی
7
  استادیار
 دانشگاه تهران
 دکتری مدیریت تولید و عملیات
 سیدحسین سید اصفهانی
8
   استادیار  دانشگاه پوترا
 دکتری آمار کاربردی
 اشکان شباک
9