چارت دروس دوره کارشناسی ارشد به تفکیک رشته تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود دوره کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی
1
دانلود دوره کارشناسی ارشد - تحقیق در عملیات *ورودی سال 93 و قبل
2
دانلود دوره کارشناسی ارشد - تحقیق در عملیات *ورودی سال 94 و بعد 3
دانلود دوره کارشناسی ارشد مدیریت - مدیریت زنجیره تامین
4
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع
5
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های سلامت
6
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین 
7
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین *ورودی سال 95
8
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
9
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها *ورودی سال 94
10
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها *ورودی سال 95
11
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت نوآوری و فناوری
12
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی 13
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های سلامت
14


سرفصل مصوب وزارت علوم به تفکیک رشته تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود دوره کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی 1
دانلود دوره کارشناسی ارشد - تحقیق در عملیات *ورودی سال 93 و قبل 2
دانلود دوره کارشناسی ارشد - تمامی گرایش ها *ورودی سال 94 و بعد
3
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع *ورودی سال 94 و قبل
4
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین *ورودی سال 94 و قبل
5
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری *ورودی سال 94 و قبل
6
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - تمامی گرایش ها *ورودی سال 95
7