هیات موسس

 

سید محمد رضا آیت‌اللهی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت
 

 محمد رضا امیدخواه
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی
 

 محمد رضا حافظی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مدرک تحصیلی: دکتری معماری
 

 ابوالقاسم جمشیدی
عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد
 
 محمد جعفر تارخ
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مدرک تحصیلی: دکتری کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
 

 سیدحسین سیداصفهانی
مدرک تحصیلی: دکتری
 
 

 مرحوم غلامرضا اسلامی بیدگلی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت مالی
 
 بیوک علیزاده
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه اسلامی