برنامه پیشنهادی چهار ترم به تفکیک سال ورود نرم افزار
 برنامه پیشنهادی چهار ترمی به تفکیک سال ورود
فایل شرح مقطع

ردیف

دانلود ورودی 91 - گروه اول کارشناسی ناپیوسته 1
دانلود ورودی 91 - گروه دوم کارشناسی ناپیوسته 2
دانلود ورودی 91 - تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته 3
دانلود ورودی 92 - گروه اول کارشناسی ناپیوسته 4
دانلود کلیه ورودی‌ها کاردانی ناپیوسته 5