سرفصل و برنامه درسی مصوب وزارت علوم نرم افزار
 سرفصل و برنامه درسی مصوب وزارت علوم به تفکیک دوره تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود سرفصل و برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی ناپیوسته نرم‌افزار 1
دانلود سرفصل و برنامه درسی مصوب در دوره کاردانی ناپیوسته 2