سرفصل و برنامه درسی مصوب وزارت علوم تحصیلات تکمیلی
چارت دروس دوره کارشناسی ارشد به تفکیک رشته تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود دوره کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی 1
دانلود دوره کارشناسی ارشد - تحقیق در عملیات *ورودی سال 93 و قبل 2
دانلود دوره کارشناسی ارشد - تحقیق در عملیات *ورودی سال 94 و بعد 3
دانلود دوره کارشناسی ارشد مدیریت - مدیریت زنجیره تامین 4
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع 5
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های سلامت 6
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین *ورودی سال 94 و قبل 7
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین *ورودی سال 95 و بعد 8
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری 9
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها *ورودی سال 94 10
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها *ورودی سال 95 و بعد 11
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت نوآوری و فناوری 12
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی 13
     

 


سرفصل مصوب وزارت علوم به تفکیک رشته تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود دوره کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی 1
دانلود دوره کارشناسی ارشد - تحقیق در عملیات *ورودی سال 93 و قبل 2
دانلود دوره کارشناسی ارشد - تمامی گرایش ها *ورودی سال 94 و بعد 3
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع *ورودی سال 94 و قبل 4
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین *ورودی سال 94 و قبل 5
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری *ورودی سال 94 و قبل 6
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - تمامی گرایش ها *ورودی سال 95 7
دانلود دوره کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی ، بهداشت و  محیط زیست 8