مدیران گروه و اعضای هیات علمی تحصیلات تکمیلی

مدیران گروه و اعضای هیات علمی

 طه حسین حجازی
مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
E-mail: th_hejazi [at] ymail.com
CV : PDF
 
 

 

 سیدحسین سیداصفهانی

عضو هیات علمی
مدیر گروه مدیریت

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت تولید و عملیات

E-mail: hoseinse [at] gmail.com
CV : -
 

 میر مهدی سید اصفهانی
عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
E-mail: msesfahani [at] aut.ac.ir
CV : -

 

 محمد رضا امیدخواه
عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی
E-mail: omidkhah [at] modares.ac.ir
CV : -

 

 محمد جعفر تارخ
عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی: دکتری کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
E-mail: mjtarokh [at] kntu.ac.ir
CV : -