تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

  پایان شروع  
ملاحظات تاریخ روز تاریخ روز شرح فعالیت
به مدت 3 روز
1399/11/21
سه شنبه
1399/11/19
یکشنبه
انتخاب واحد
به مدت 16 هفته
1400/03/28
جمعه
1399/11/25
شنبه
شروع کلاس‌ها
به مدت 2 روز
1399/12/04
دوشنبه
1399/12/03
 یکشنبه
حذف و اضافه
به مدت 16 روز
1400/04/15
 چهارشنبه
1400/04/01
 سه شنبه
امتحانات پایان ترم