برنامه پیشنهادی چهار ترمی به تفکیک دوره سخت افزار
 برنامه پیشنهادی چهار ترمی به تفکیک دوره تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود دوره کارشناسی ناپیوسته سخت‌افزار 1
دانلود دوره کارشناسی ناپیوسته آی.سی.تی 2