سرفصل و برنامه درسی مصوب وزارت علوم به تفکیک دوره سخت افزار
 سرفصل و برنامه درسی مصوب وزارت علوم به تفکیک دوره تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود سرفصل و برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی ناپیوسته سخت‌افزار 1
دانلود سرفصل و برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی ناپیوسته آی.سی.تی 2