برنامه ترمی مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته مدیریت

برنامه ترمی مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته

فایل شرح

ردیف

دانلود برنامه ترم اول مقطع کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی و صنعتی - ورودی 92 1
دانلود برنامه ترم سوم مقطع کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی - ورودی 91 2