برنامه درسی مصوب وزارت علوم به تفکیک دوره تحصیلی مدیریت
 برنامه درسی مصوب وزارت علوم به تفکیک دوره تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی *ورودی 94 1
دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی *ورودی 91تا 93 2
دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی *ورودی 94 3
دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی *ورودی 92 تا 93 4
دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت مالی *ورودی 94 5