مدیر گروه و اساتید گروه مدیریت

مدیر گروه و اساتید گروه مدیریت

 سیدحسین سیداصفهانی
مدیر گروه مدیریت
مدرک تحصیلی: دکتری
E-mail: hoseinse [at] gmail.com
CV : -
 


اساتید گروه مدیریت (به ترتیب حروف الفبا)

رزومه مرتبه علمی محل تحصیل آخرین مدرک تحصیلی  نام استاد  ردیف
PDF  استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  دکتری مدیریت بازرگانی  عباس بیرامی 1
   مربی  دانشگاه علم و صنعت  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی  مهدی پروین 2
   استادیار دانشگاه تیلبرگ  دکتری اقتصاد  ابوالقاسم جمشیدی 3
   مربی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی دکتری مهندسی صنایع  میثم رحیمی 4
   استادیار  دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتری مهندسی صنایع  مجتبی سجادی 5
  استادیار    دکتری مهندسی صنایع علی سلماس نیا 6
  دانشیار  دانشگاه برادفورد دکتری مهندسی صنایع  میرمهدی سید اصفهانی 7
  استادیار  دانشگاه تهران  دکتری مدیریت تولید و عملیات  سیدحسین سید اصفهانی 8
   استادیار  دانشگاه پوترا  دکتری آمار کاربردی  اشکان شباک 9