پنجشنبه 3 اسفند 1396
عدم برگزاری کلاس های خانم دکتر ناصرزاده
کلاسهای خانم دکتر ناصرزاده روز جمعه مورخ 96/12/04 برگزار نخواهد شد .
چهارشنبه 2 اسفند 1396
عدم برگزاری کلاس آقای دکتر یزدانی
کلاس مدیریت عملیات خدمات آقای دکتر یزدانی روز جمعه مورخ 1396/12/04 برگزار نمی گردد .
چهارشنبه 25 بهمن 1396
عدم برگزاری کلاسهای آقای سفیدگران

کلاسهای آقای سفیدگران روز پنجشنبه مورخ 1396/11/26برگزار نمی گردد.
دوشنبه 23 بهمن 1396
زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی97-96
دوشنبه 23 بهمن 1396
شیوه آموزش محور
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 95-96جهت تغییر شیوه آموزشی- پژوهشی به شیوه آموزشی فرم مربوطه را تکمیل کرده و روز پنجشنبه مورخ 1396/11/26 به واحد آموزش مراجعه نمایند.
آرشیو