عدم تشکیل کلاسهای خانم دکتر چرخچیان و آقای انبارلوئی

تاریخ انتشار: سه شنبه 1 آبان 1397 - 07:59:40

 کلاسهای خانم دکتر چرخچیان و آقای انبارلوئی روز چهارشنبه مورخ 97/08/02 برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد .