تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397

  پایان شروع
 
ملاحظات تاریخ روز تاریخ روز شرح فعالیت
به مدت 4 روز
97/06/21 چهارشنبه
97/06/18 یکشنبه انتخاب واحد
به مدت 16 هفته 97/10/21 جمعه 97/06/31 شنبه شروع کلاس‌ها
به مدت 2 روز 97/07/11 چهارشنبه 97/07/10  سه شنبه حذف و اضافه
به مدت 14 روز
97/11/08 دوشنبه 97/10/25 سه شنبه امتحانات پایان ترم