موسسه آموزش عالی کاسپین

   تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

  پایان شروع
 
ملاحظات تاریخ روز تاریخ روز شرح فعالیت
به مدت 5روز 96/11/20 جمعه
96/11/16 دوشنبه انتخاب واحد
به مدت 16 هفته 97/03/25 جمعه 96/11/24 سه شنبه شروع کلاس‌ها
به مدت 3روز 96/11/30 دوشنبه 96/11/28  شنبه حذف و اضافه
به مدت 14 روز
97/04/11 دوشنبه 97/03/29 سه شنبه امتحانات پایان ترم