معاونت آموزشی > شیوه‌ نامه های آموزشی

 شیوه نامه های آموزشی
فایل مقطع تحصیلی
عنوان

ردیف

دانلود کارشناسی ارشد
مراحل انجام پایان نامه
1
دانلود کارشناسی ارشد
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه
2
دانلود کارشناسی و کاردانی
شیوه نامه اخذ، تصویب و تدوین پروژه پایان دوره تحصیلی 3
دانلود کارشناسی و کاردانی
شیوه نامه اخذ و تدوین گزارش کارآموزی
4