برنامه درسی مصوب وزارت علوم به تفکیک دوره تحصیلی
فایل مقطع

ردیف

دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی *ورودی 94
1
دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی *ورودی 91تا 93
2
دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی *ورودی 94
3
دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی *ورودی 92 تا 93
4
دانلود برنامه درسی مصوب در دوره کارشناسی پیوسته مدیریت مالی *ورودی 94
5