قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاسهای روز جمعه مورخ 1397/12/24 برگزار نخواهد شد .

Amadegi-e-defa(1) روز جمعه مورخ 1397/12/24 برگزار نخواهد شد .