زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98-97

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98-97

به اطلاع تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد می رساند؛ زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 در روزهای 5 و 6 اسفندماه خواهد بود و دانشجویان میتوانند از طریق پرتال خود بصورت اینترنتی اقدام نمایند .

به اطلاع تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد می رساند؛ زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 در روزهای 5 و 6 اسفندماه خواهد بود و دانشجویان میتوانند از طریق پرتال خود بصورت اینترنتی اقدام نمایند .