عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس سمینار آقای دکتر حجازی

کلاس سمینار آقای دکتر حجازی روز پنجشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد گردید.