عدم تشکیل کلاس

عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر کیا و آقای دکتر کاظمی

کلاسهای آقای دکتر کیا روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28 و کلاس سمینار آقای دکتر کاظمی روز جمعه مورخ 1398/09/29برگزار نخواهد گردید.