عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس های خانم دکتر قبادی

کلاس های خانم دکتر قبادی روز پنجشنبه مورخ 5 دی ماه برگزار نخواهد شد.