تمدید سنوات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 96 و ما قبل آن، جهت گرفتن سنوات ارفاقی برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98  فرصت دارند تا روز پنجشنبه مورخ 1398/08/16 فرم تمدید سنوات را تکمیل کرده و پس از گرفتن امضاء های مربوطه به واحد آموزش مراجعه نمایند. لازم به توضیح می باشد برای دانشجویان ترم 7 و به بالا تکمیل کردن فرم شماره 35 تمدید سنوات الزامی می باشد.