عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای خانم جانی

  • کلیه کلاسهای خانم جانی روز چهارشنبه مورخ 16مهرماه برگزار نخواهد گردید.