عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای خانم دکتر ناصرزاده

  • کلیه کلاسهای خانم دکتر ناصرزاده روز جمعه مورخ 13 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد گردید.