زمانبندی حذف و اضافه

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویان محترم می توانند از روز دوشنبه مورخ 1398/12/05 لغایت روز سه شنبه مورخ 1398/12/06 نسیت به حذف و اضافه از طریق پرتال خود اقدام نمایند.