قابل توجه دانشجویان آقای دکتر حجازی

تغییر زمان برگزاری کلاسهای آقای دکتر حجازی

کلاس های مجازی آقای دکتر حجازی بشرح زیر تغییر کرده است.