زمان تحویل پروژه آقای دکتر خورشید وند

دانشجویانی که با آقای دکتر خورشیدوند در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 واحد پروژه اخذ کرده اند

دانشجویانی که با آقای دکتر خورشیدوند در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 واحد پروژه اخذ کرده اند به منظور پیشگیری از شیوع ویروس "کرونا" فایل نهایی پروژه خود را تا روز چهارشنبه مورخ 1399/02/10 به آدرس ایمیل caspian.student@gmail.com ارسال نمایند.