عدم تشکیل کلاس

عدم برگزاری کلاس آقای دکتر یزدانی

کلاس مديريت کیفیت جامع آقای دکتر یزدانی روز جمعه مورخ 1398/03/03 برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی آن روز جمعه مورخ 1398/03/10 از ساعت 13:30 الی 18 برگزار می گردد.