قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

پایان نامه

دانشجویانی که قصد دارند در ترم 972 از پابان نامه خود دفاع نمایند فرم اعلام آمادگی دفاع را پس از تائید استاد راهنما و مشاور تا روز سه شنبه مورخ 1398/06/26 به واحد آموزش تحویل دهند.