عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای آقای یوسفی

  • کلیه کلاسهای آقای یوسفی روز سه شنبه مورخ 27 فروردین ماه برگزار نخواهد گردید.