عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای حاج آقا علی اکبری و آقای انبارلویی

کلیه کلاسهای حاج آقا علی اکبری و آقای انبارلویی روز چهارشنبه مورخ 24 مهرماه برگزار نخواهد شد .