عدم تشکیل کلاس

قابل توجه کلیه دانشجویان

کلیه کلاسهای روز جمعه مورخ 1398/03/17 برگزار نخواهد شد.