زمانبندی حذف و اضافه

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویان محترم می توانند از روز شنبه مورخ 1398/07/06 لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/07/07 نسیت به حذف و اضافه از طریق پرتال خود اقدام نمایند.