درخواست آموزش محور

درخواست آموزش محور

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 درخواست تغییر شیوه از پژوهش محور به آموزش محور دارند تا روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19 فرم مربوطه را تکمیل کرده و به همراه نامه درخواست به واحد آموزش (آقای علیخانی) تحویل دهند.