عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس آقای دکتر عادلی زاده و جابجایی کلاس خانم دکتر ناصرزاده

  • کلاس تجزيه و تحليل حوادث آقای دکتر عادلی روز جمعه مورخ 1398/03/03 برگزار نخواهد شد و کلاس آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني خانم دکتر ناصرزاده از ساعت 14-8 برگزار خواهد گردید.